MİMİKRİ ENSTİTÜSÜ

Misyon

Enstitü’nün, tüm ilgi alanlarına dair teknolojik, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler çerçevesinde çözüm üretmek, ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve ileri taşımak, deneyimleri paylaşmak, bilhassa Bilim Diplomasisi, Düşünce Diplomasisi faaliyetlerini geliştirmek ve sektörel derinleşmede “rol model” olmak gibi konularda öncülük etmesi; kalkınmada biyomimikri, tasarım ve strateji unsurlarının rolünün ve konumununun ortaya koymasına, bu anlamda Türkiye ile diğer ülkeler arasında çeşitli aktivitelerle desteklenen ortak bir bilinç oluşturulmasına, işbirliğinin gelişmesine ve sivil toplum düzeyinde etkileşimin artırılmasına katkı sunacaktır.

 

Enstitü bünyesinde; Türkiye ile işbirliği yapan ve yapması muhtemel olan ülkelere dair periyodik stratejik raporlar hazırlanması; resmî düzeyde gerçekleştirilmesi istenen aksiyon ve etkinliklere dair araştırma – değerlendirme – enformasyon – koordinasyon – organizasyon – iletişim – raporlama desteği sağlanması; biyomimikri ve biyomimetik uzmanlarının görüşlerinden daha etkin biçimde istifade edilmesi; kriz ve gerilim dönemlerinde üretilen acil durum değerlendirme raporlarının ilgili merciler ile paylaşılması vb. hizmetler amaçlanmaktadır.

Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekteki ilişkilerini ve faaliyetlerini geliştirmesi, işbirliklerini derinleştirip genişletebilmesi için zihinsel eşik sektörel ve stratejik derinleşmedir. Mimikri Enstitüsü bu alanda ortaya çıkan sektörel ihtiyacı karşılama noktasında da önemli bir misyon üstlenecektir.

Özetle Enstitü’nün Misyonu 3 başlıkta tanımlanabilir:

  • Ürün, sistem, strateji, doktrin modelleme çalışmaları ve bu modellemeler ile süreçlerine dair eğitim/etkileşim/dönüşüm programları (kamu kurumları, üniversiteler, eğitim kurumları, iktisadi teşekküller, özel sektör, STK’lar, medya vb. diğer aktörlerle etkileşim içinde)
  • Üretim, yönetim ve sosyo-ekonomik rekabet vizyonunun güçlendirilmesine katkı yapacak inovasyon, araştırma ve yayınlar (yerel/küresel aktörlerle faaliyetler çerçevesinde paylaşımı)
  • Biyomimikri temelli tasarım ve strateji geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası sürdürülebilir etkinlikler (Enstitü bünyesinde ortaya çıkan vizyonu paylaşma/geliştirme odaklı)